5D Pracownia Projektowa dr inż. arch. Przemysław Wojsznis al. Hallera 106/3, 53-203 Wrocław

NIP:
899-211-85-64
Tel:
606 370 708
Mail:

Dolny Śląsk dla Królowej Sportu - Wałbrzych

Zagospodarowanie terenu

Tematem opracowania było wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego zagospodarowania terenu Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 26 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Palisadowej 48 w Wałbrzychu; zgodnie z wytycznymi Programu Budowy Urządzeń Lekkoatletycznymi „Dolny Śląsk dla Królowej Sportu”: w 2013 r. wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Na nowo projektowane zagospodarowanie terenu składa się przebudowa istniejącego terenu z przeznaczeniem na:

 • Bieżnię 4-torową, okólną o dystansie 200m, połączoną z bieżnią 6 – torową prostą o dystansie 100m z polami startu i mety z nawierzchnią sportową przepuszczalną. Zlokalizowaną w północno- wschodniej części działki nr 88, częściowo na dzisiejszym gruntowym boisku do koszykówki. Bieżnia zorientowana odcinkami prostymi północ- południe. W odległości nie mniejszej niż 4,2m od granicy działki między punktami E-F z 1,0m pasem bezpieczeństwa z nawierzchni syntetycznej.

 • Boisko piłkarskie z nawierzchnią z trawy syntetycznej. Zaprojektowane w wewnętrznej przestrzeni bieżni okólnej z piłkochwytami h=6,0m za polem bramkowym oraz ogrodzeniem h=4,0m wzdłuż dłuższych boków. Boisko oświetlone z 6 masztów. Nawierzchnia pomiędzy boiskiem a bieżnią z EPDM-u

 • Skocznię w dal z nawierzchni nie przepuszczalnej na rozbiegu dł. 40,0m zlokalizowaną równolegle do bieżni po drugiej stronie chodnika rozdzielającego je.

 • Rzutnię do pchnięcia kulą zlokalizowaną w narożu północno – wschodnim działki. Okrąg rzutni betonowy, pole z nawierzchni trawiastej.

 • Boisko wielofunkcyjne, do gry w koszykówkę x2, siatkówkę x2 i piłkę ręczną oraz z możliwością przeprowadzenia skoku wzwyż z nawierzchnią EPDM nie przepuszczalną. Zlokalizowane w miejscu dzisiejszego boiska wielofunkcyjnego asfaltowego w południowej części działki. W odległości nie mniejszej niż 7,2m od granicy działki między punktami D-E. Ogrodzone h=4,0 oraz oświetlone

  Przewidziano możliwość w okresie zimowym rozstawienia lodowiska na w/w boisku poprzez przesunięcie hydrantu i wystąpienie o nowe warunki na dostawy prądu z oddzielnego przyłącza.

 • Kort tenisowy usytuowany pomiędzy boiskiem wielofunkcyjnym a południowa granicą w min. odległości 2,7m od niej. Z nawierzchnią EPDM nie przepuszczalną, ogrodzony h=4,0m i oświetlony

 • Plac nieprzepuszczalny betonowy ze ścianką do tenisa, który w okresie zimowym może służyć jako miejsce usytuowania tymczasowych kontenerów obsługujących lodowisko.

 • Istniejące 6 urządzeń lekkoatletycznej ścieżki zdrowia zostanie przeniesionych pomiędzy projektowaną skocznie w dal, a budynek szkoły.

 • parking dla 60 samochodów,

 • rozbudowę i przebudowę istniejących ciągów komunikacyjnych, w tym poszerzenie zjazdu z ul. Palisadowej i drogi p.poż,

 • oświetlenie boisk z naświetlaczami i instalacją odgromową,

 • rozbudowanie istniejącego oświetlenia terenu,

 • ogrodzenie terenu wzdłuż granicy działki, panelowe, ażurowe h=1,63 – 1,83m,

 • Elementy małej architektury, takie jak ławki, siedziska dla kibiców wzdłuż bieżni, kosze na śmiecie, tablice informacyjne,

 • Niwelację terenu z budową murów oporowych,

 • Nowe nasadzenie drzew i krzewów, wycinka i przesadzeni istniejących,