5D Pracownia Projektowa dr inż. arch. Przemysław Wojsznis al. Hallera 106/3, 53-203 Wrocław

NIP:
899-211-85-64
Tel:
606 370 708
Mail:

Rewitalizacja terenu po byłym kapielisku Oławka przy ul. Na Niskich Łąkach we Wrocławiu

Projekt zakłada rewitalizacje obszaru po byłym terenie kąpieliska Oławka i umożliwienie przejazdu rowerem oraz przejście piesze jednym ciągiem, po tej samej stronie rzeki Oława od Żabiej Kładki do Kładki Siedleckiej. Projekt ma na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na obszarze objętym zakresem opracowania oraz połączenie projektowanej ścieżki z ulicą Okólną.

Rewitalizacja terenu obejmuje zaprojektowanie:

  • ścieżki wspólnej pieszo - rowerowej o nawierzchni przepuszczalnej i szerokości 4 m rozpoczynającej się przy Moście Rakowieckim i połączonej z ulicą Okólną;

  • przejścia pieszego i przejazdu rowerowego przez ulice na Niskich Łąkach

  • ścieżki zdrowia;

  • remontu nawierzchni parkingów i wyznaczenie miejsc postojowych;

  • remontu dwóch bram wjazdowych na teren istniejących parkingów;

  • elementów małej architektury: witacza, tablicy informacyjnej, ławek, koszy na odpadki, stojaków na rowery, drewnianych palisad i słupków;

  • rozbiórkę fragmentu ogrodzenia,

  • przestawienie istniejącego ogrodzenia ażurowego w linie granicy.

  • uporządkowywania zieleni, w tym niezbędna wycinkę drzew i krzewów